NOTA PRAWNAPrawa do serwisu www.tiavella.pl („Serwis”) przysługują G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238 („G.L. Pharma”).

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią porady medycznej ani reklamy w rozumieniu art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku, gdy informacje prezentowane w Serwisie stanowią reklamę w rozumieniu art. 52 Prawa farmaceutycznego, spełniają wszystkie wymagania prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych, w tym określone w art. 53 i nast. ww. ustawy.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują G.L. Pharma lub podmiotom, z którymi G.L. Pharma zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

G.L. Pharma ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące Użytkownika na strony internetowe, których G.L. Pharma nie jest administratorem. G.L. Pharma nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.
PL/TV/01/2023/007
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
up